Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności / Oświadczenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym oświadczeniem. Zasady i warunki użytkowania („Zasady użytkowania”) wyszczególnione poniżej oraz poniższa polityka prywatności („Polityka prywatności”) regulują korzystanie z niniejszej Strony internetowej (zwanej dalej „Stroną Alpro” lub „Stroną internetową”) i z materiałów na niej umieszczonych. Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki chronione są Państwa dane osobowe podczas odwiedzin na stronie, znajdują się w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://www.alpro.com.

Materiały dostępne na Stronie Alpro dostarczane są przez Danone sp. z o.o., ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, NIP 527-020-44-71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000014227, zgodnie z poniższymi Zasadami użytkowania.

Wchodząc na Stronę Alpro i korzystając z niej potwierdzają Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście, a także zgadzacie się stosować do Zasad użytkowania będących częścią niniejszego oświadczenia prawnego oraz wymagań prawnych regulujących korzystanie ze Strony Alpro, jak również do Polityki prywatności, o której tu mowa.

Data wejścia w życie niniejszych Zasad użytkowania: 8 lutego 2012

Respektując Państwa prawa wynikające z właściwych regulacji prawnych, Alpro rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad użytkowania będących odpowiedzią na zmieniające się technologie, prawa oraz dobre praktyki prowadzenia biznesu. Jeśli Alpro zdecyduje się na wprowadzenie zmian do niniejszych Zasad użytkowania, uaktualniona wersja tychże zasad będzie odzwierciedlała wspomniane zmiany, a my poinformujemy Państwa o tych zmianach poprzez uaktualnienie daty widniejącej powyżej.

Prawa autorskie

Cała zawartość Strony Alpro wraz z jej projektem, tekstami na niej umieszczonymi, rozkładem, ilustracjami, zdjęciami, filmami, grafikami oraz wszelkimi innymi elementami poszczególnych części tej Strony, jak również sposób ich doboru oraz prezentacji są w pełni własnością Alpro, która jest właścicielem praw autorskich do wykorzystania powyższych lub też zostały wykorzystane za przyzwoleniem ich właścicieli. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wyraża się zgodę na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części Strony Alpro jedynie dla celów realizacji ustaleń będących częścią konkretnych umów z Alpro oraz pod warunkiem, że nie zostaną z nich usunięte żadne informacje dotyczące własności oraz praw autorskich.

Każde inne wykorzystanie materiałów umieszczonych na Stronie Alpro, w tym ich powielanie, adaptacja, modyfikacja, tłumaczenie, dystrybucja, ponowna publikacja oraz udostępnianie linków dla celów prywatnych, publicznych lub komercyjnych innych niż te wyszczególnione powyżej bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Alpro jest surowo wzbronione. Jakiekolwiek pobieranie lub kopiowanie w każdy inny sposób materiałów umieszczonych na Stronie Alpro nie może być podstawą do przeniesienia żadnych tytułów prawnych ani praw do oprogramowania czy materiałów.

Każdorazowe złamanie powyższych zasad spotka się z adekwatną reakcją prawną.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

W kwestii informacji prezentowanych przez Alpro na Stronie internetowej, Alpro nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, wyrażonych w sposób jasny czy domyślny, co do precyzyjności lub kompleksowości niniejszej Strony internetowej lub jej treści i nie bierze odpowiedzialności za żadne pomyłki, przeoczenia lub nieaktualność informacji, w tym za ukryte/zatajone defekty.

W szczególności, ale nie wyłącznie, Alpro nie potwierdza ani nie udziela gwarancji, że:

  • informacje na Stronie Alpro zostały stworzone do sprzedaży lub do innego określonego celu;
  • informacje na Stronie Alpro są dokładne, kompletne i aktualne;
  • będzie można korzystać ze Strony Alpro lub treści na niej umieszczone będą dostępne nieprzerwalnie i będą wolne od błędów lub w przyszłości będzie ona dostępna w obecnej lub zmienionej formie;
  • informacje opublikowane na Stronie pod żadnym pozorem nie powinny być traktowane jako porady medyczne; są to ogólne informacje, które dotyczą zdrowej diety;
  • Strona Alpro lub jakiekolwiek oprogramowanie lub materiał jakiejkolwiek natury na niej dostępny lub możliwy do pobrania będzie wolny od wirusów lub defektów (w tym ukrytych/zatajonych) i będzie kompatybilny z Państwa sprzętem.

W Państwa gestii leży:

  • korzystanie z oprogramowania antywirusowego sprawdzającego jakiekolwiek oprogramowanie lub inny materiał, który pobierzecie ze Strony Alpro oraz upewnienie się, że oprogramowanie to lub pobrany materiał jest kompatybilny z Państwa sprzętem;
  • sprawdzenie, czy jakakolwiek treść lub informacja opublikowana na Stronie Alpro jest precyzyjna i pełna.

Strona Alpro może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Alpro nie jest odpowiedzialna za treści udostępniane przez strony internetowe, do których linki mogą Państwo znaleźć na Stronie Alpro. Treści publikowane przez te strony tworzone są i udostępniane przez osoby trzecie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące tego typu linków lub treści umieszczonych na tych stronach, prosimy o kontakt z administratorami lub webmasterami stron.

W żadnym wypadku (podlega tylko poniższej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności) Alpro nie może być pociągnięte do odpowiedzialności umownej i/lub pozaumownej za zaniedbanie lub złamanie postanowień umowy lub jakiekolwiek straty czy szkody wynikające lub związane z korzystaniem przez Państwa lub niemożnością korzystania ze Strony Alpro, jej treści, w tym za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie, karne, wypadkowe lub dodatkowe w tym, ale nie wyłącznie, utratę wartości lub reputacji firmy, utratę zysków, utratę danych lub szkody spowodowane przez jakiegokolwiek wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie przesłane za pomocą Strony Alpro, opóźnienie, przerwanie świadczenia usług, usunięcie plików, błędy, pominięcia lub niedokładności na Stronie Alpro i w jej treści, Państwa korzystanie lub poleganie na innych stronach, do których uzyskaliście Państwo dostęp poprzez hiperłącza udostępniane na Stronie Alpro, niezastosowanie się przez Państwa do jakichkolwiek przepisów lub regulacji prawnych Państwa obejmujących lub poleganie na informacjach opublikowanych na Stronie Alpro.

Żadne treści opublikowane w niniejszym oświadczeniu prawnym nie mogą zostać użyte do ograniczenia lub uniknięcia naszej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikających z zaniedbania lub przewinienia rozmyślnego naszych pracowników lub naszego własnego.

Jest to pełna treść Klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności, którą stosuje się do wszelkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym, ale nie wyłącznie, do szkód powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą, szkód bezpośrednich, pośrednich lub dodatkowych, utraty danych, przychodów lub zysków, utraty majątku lub powstania szkody majątkowej lub powodującej powstanie żądań ze strony osób trzecich.

Prawa autorskie do fotografii umieszczanych na stronach należą do poszczególnych fotografów lub do Alpro i nie mogą być powielane w żadnej formie bez uprzedniej zgody ich autorów.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Zasady użytkowania i wszystkie kwestie z nimi związane podlegają jurysdykcji brytyjskiej.

Bez naruszania prawa Alpro do dochodzenia swoich praw przed jakimkolwiek z sądów lokalnych, wyłącznie sądy brytyjskie mogą rozpatrywać jakiekolwiek spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Zasadami użytkowania, w tym związane z zaistnieniem, ważnością lub wygaśnięciem niniejszych Zasad użytkowania lub konsekwencji ich nieważności. Jeśli odpowiedni sąd uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad użytkowania jest nieważne lub niedające się wyegzekwować, niniejszym potwierdzacie Państwo, iż pozostałe postanowienia niniejszych Zasad użytkowania są w pełni obowiązujące.