Informatie m.b.t. de persoonlijke levenssfeer

De website http://www.alpro.com wordt geëxploiteerd door Alpro Comm. VA, een commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, België (RPR 0420.429.375 (Kortrijk) (hierna "Alpro", "wij" of "ons" genoemd).

Alpro beschermt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de Alpro webpagina op http://www.alpro.com (hierna de "website" genoemd) en spant zich in om hun gegevens te beschermen. Aangezien de door ons vergaarde informatie gegevens kan bevatten van geïdentificeerde of identificeerbare individuen ("persoonsgegevens"), dient dit privacybeleid om u, de bezoekers, te informeren over (i) de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, (ii) de doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken, (iii) met wie wij deze informatie kunnen delen, en (iv) uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. De persoonsgegevens die over u worden vergaard en verwerkt conform dit privacybeleid, worden beheerd door Alpro Comm. VA.

Wij verzoeken u dit privacybeleid te lezen alvorens de website te gebruiken of persoonsgegevens te verstrekken.

Door deze website te raadplegen en te gebruiken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens vergaren, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u instemt met onze verwerking van deze informatie.

I. Door Alpro verzamelde informatie

Alpro verzamelt persoonsgegevens over u door uw gebruik van de website (d.w.z. alle gegevens die betrekking hebben op u als een geïdentificeerd of identificeerbare persoon), zoals uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, alsmede de antwoorden die u geeft op vragen, formulieren of studies die op de website gepubliceerd zijn.

Alpro vraagt geen persoonsgegevens van bezoekers die de algemene openbare delen van de website raadplegen, maar het verstrekken van deze gegevens kan wel nodig zijn om bijvoorbeeld productinformatie aan te vragen of te downloaden, producten te bestellen of gebruik te maken van functies op de website, bijvoorbeeld om zich te registreren voor bepaalde programma's op de website van Alpro.

Alpro verzamelt ook gegevens die u niet direct identificeren, maar die informatie bevatten over uw interesses en activiteiten die zou kunnen worden gebruikt om zaken af te leiden over u en, in sommige gevallen, u indirect te identificeren.

Deze website is er niet op gericht persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen (d.w.z. kinderen jonger dan 18 jaar). Teneinde minderjarigen te beschermen, wordt aan websitebezoekers die willen deelnemen aan bepaalde programma's, gevraagd hun geboortejaar in te vullen om zich in te schrijven voor het programma. Minderjarigen zullen zich niet kunnen inschrijven voor het programma.

Wij wijzen erop dat het mogelijk is dat bepaalde gegevens die u ons verstrekt of bepaalde kwesties die worden behandeld in het kader van uw deelneming aan bepaalde programma's op onze website volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming worden beschouwd als gevoelige of gezondheidgerelateerde persoonsgegevens. Wij verwerken dergelijke gegevens alleen op basis van uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wij wijzen erop dat u, door het verstrekken van dergelijke informatie of het beantwoorden van dergelijke vragen voor de start van het programma en door het aanvaarden van het privacybeleid zoals beschreven in het eerste deel van dit privacybeleid, ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om dergelijke persoonsgegevens te verwerken (al dan niet onder professionele medische begeleiding). Deze toestemming is geldig voor de duur van uw inschrijving op het programma, maar u hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in dit privacybeleid. Dergelijke persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden van uw deelname aan het programma en de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden van uw deelname aan het programma.

II. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld

Alpro gebruikt de persoonsgegevens van bezoekers wanneer dat nodig is voor doeleinden als het controleren van de identiteit of leeftijd van bezoekers, het aanmaken van gebruikersgegevens, zoals een gebruikersnaam en een wachtwoord, om te antwoorden op uw vragen, om u in staat te stellen kennisgevingen, nieuwsbrieven of elektronische mededelingen alsmede algemene informatie over Alpro of gerelateerde producten te ontvangen, om u uit te nodigen of de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan studies of programma's, of om u per elektronische post of met andere elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-mail, fax, MMS, SMS enz.) in te lichten over speciale evenementen.

III. Delen van informatie met derden

Wie ervoor kiest zijn persoonsgegevens mee te delen, kan erop vertrouwen dat Alpro deze informatie niet opzettelijk zal verstrekken of verkopen aan iemand buiten Alpro.

U begrijpt echter dat Alpro zich het recht voorbehoudt een beroep te doen op derden die namens en in opdracht van Alpro werken, voor gegevensverwerking of leveringen, met name op leveranciers van webgerelateerde diensten, om webservers te beheren en informatie op te slaan op back-upschijven, en aan hen persoonsgegevens te verstrekken wanneer dat nodig is voor de verrichting van hun diensten.

Alpro mag uw persoonsgegevens openbaar maken in de volgende gevallen:

 • om gevolg te geven aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politionele of gerechtelijke autoriteiten of wanneer anderszins wettelijk vereist of toegestaan;
 • in geval van een fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of eventuele andere transactie die resulteert in een gehele of gedeeltelijke verandering van zeggenschap of eigendom van Alpro; of in geval van een ondernemingsherstructurering, faillissement, insolvabiliteitprocedure, of soortgelijke omstandigheden, indien toegestaan door en uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving.

Alpro zal zelf gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of wederrechtelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, en tegen iedere andere wederrechtelijke vorm van gegevensverwerking als gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en ook eisen dat iedere serviceprovider en/of derde die persoonsgegevens verwerkt in naam en in opdracht van Alpro, hetzelfde doet.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens zal plaatsvinden.

IV. Uw rechten

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten, om rechtzetting van eventuele onjuiste gegevens te vragen alsook om bezwaar aan te tekenen, op verzoek en gratis, tegen de beoogde verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Als u uw recht van inzage, rechtzetting of bezwaar wilt uitoefenen, verzoeken wij u ons een gedateerd en ondertekend verzoek toe te sturen, samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs, op het bovenstaande adres.

V. Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen naar andere websites van Alpro of derden bevatten bij wijze van dienstverlening aan de bezoekers. Dit privacybeleid geldt niet voor deze andere sites. Deze sites staan los van http://www.alpro.com en vallen niet onder onze controle. Mogelijk geldt voor deze sites een ander privacybeleid. Wij raden u ten stelligste aan dit beleid te raadplegen wanneer u deze sites bezoekt. Gelieve het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te raadplegen op iedere site die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, eventuele producten of diensten die worden aangeboden via deze sites of enig ander gebruik van deze sites noch voor de gegevensverwerking en privacypraktijken die verband houden met deze sites.

VI. Actualisering van het privacybeleid

Alpro kan zijn privacybeleid bij gelegenheid geheel of gedeeltelijk herzien. Iedere wijziging van het privacybeleid zal worden bekendgemaakt op deze pagina en, zo nodig, ook per e-mail aan u worden meegedeeld. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van onze praktijken inzake informatie. Hierboven vermelden wij de datum waarop het privacybeleid de laatste keer werd aangepast. Het feit dat u de website blijft gebruiken, betekent dat u instemt met het privacybeleid en de eventuele geactualiseerde versies ervan.

VII Cookieverklaring

Inleiding

Alpro neemt haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen wanneer u onze website en diensten gebruikt, zeer serieus. Deze verklaring maakt deel uit van het privacybeleid van Alpro en omschrijft hoe Alpro omgaat met cookies. Merk op dat deze verklaring niet van toepassing is voor websites die niet van Alpro zijn maar waarnaar wel verwezen kan worden op de websites van Alpro.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje met alfanumerieke tekst dat op een computer of een ander apparaat (bv. mobiele telefoon) wordt gedownload. Hierdoor kan de website dit apparaat herkennen en de browseractiviteiten van de gebruiker controleren. Cookies hebben een aantal nuttige functies zoals het gebruik van een website analyseren, wachtwoordgegevens opslaan zodat de gebruiker een website met beperkte toegangsrechten kan openen zonder dat hij zijn aanmeldingsgegevens opnieuw moet invoeren, of items toevoegen aan een online winkelmandje.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Behoudens uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming indien van toepassing door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij (of onze serviceprovider die namens ons en volgens onze instructies handelt) gebruikmaken van 'cookies' of soortgelijke trackingtechnologieën die we op de harde schijf van uw computer plaatsen zodat we u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Aan de hand van cookies kunnen we onze website optimaliseren en u een betere en persoonlijkere dienstverlening geven. Hierdoor kunnen we informatie over uw voorkeuren opslaan en uw ervaring personaliseren, uw gebruik van interactieve functies en diensten opvolgen en internetverkeer controleren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld zodat ze cookies aanvaarden. Als u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt verzonden. U kunt uw browserinstelling op de volgende sites beheren:
Internet Explorer: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Internet_Explorer_8
Safari: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Safari
Chrome: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Google_Chrome_v1_-_v10
Firefox: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Mozilla_Firefox

Als u echter beslist om alle cookies uit te schakelen, zullen bepaalde functies van deze website en diensten niet beschikbaar zijn of werken ze mogelijk niet naar behoren. Als u het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën wilt weigeren, raadpleegt u het gedeelte 'Uw rechten' in dit privacybeleid. Als u geen bezwaar indient of geen cookies uitschakelt, behalve indien een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming door de wet is vereist, verklaart u zich akkoord met het gebruik ervan in het kader van de doeleinden en op de manier die hierboven alsook in ons privacybeleid is beschreven.

De door Alpro gebruikte cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's op uw computer uit te voeren of om virussen te downloaden, en ze geven Alpro op geen enkele manier controle over uw computer. Alpro gebruikt geen cookies om toegang te krijgen tot informatie die op uw computer is opgeslagen, om informatie (behalve identificatiegegevens) op uw computer op te slaan of om uw activiteiten te controleren. Dit geldt voor uw computer en elk ander apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.

Welke cookies gebruikt Alpro?

 • ci_session: informatie over internetsessie van de gebruiker
 • utma: Google Analytics: hoe vaak bezoekt een gebruiker de website
 • utmb: Google Analytics: hoelang duurt het bezoek van een gebruiker aan de website (starttijd)
 • utmc: Google Analytics: Google Analytics: hoelang duurt het bezoek van een gebruiker aan de website (eindtijd)
 • utmz: Google Analytics: info over gebruiker -> waar komt de gebruiker van de website vandaan
 • country: instelling van taal/land van de gebruiker (bv. voor een volgend bezoek)
 • lactose: weergave van lactosemenu als de gebruiker op zoek is naar inhoud over lactose
 • dairy: weergave van lactosemenu als de gebruiker op zoek is naar inhoud over zuivelvrije producten (enkel VK)
 • cookie_on: verbergt het bericht over cookies

Deze website heeft niet tot doel om persoonsgegevens van minderjarigen (d.w.z. kinderen jonger dan 18 jaar) te verzamelen. Om minderjarigen te beschermen, wordt elke bezoeker aan deze website die aan bepaalde programma's wenst deel te nemen, gevraagd om zijn/haar geboortedatum op te geven tijdens de registratie voor dit programma. Minderjarigen kunnen zich niet registreren.

Bepaalde persoonlijke gegevens die u aan ons bezorgt, of sommige vragen die worden gesteld om aan bepaalde programma's op onze website te kunnen deelnemen, worden mogelijk beschouwd als gevoelige of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen dergelijke gegevens uitsluitend verwerken mits uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Door het geven van zulke informatie of het beantwoorden van zulke vragen voorafgaand aan de installatie van het programma en door u akkoord te verklaren met dit privacybeleid zoals beschreven in het eerste deel van dit privacybeleid, geeft u echter uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens (al dan niet onder toezicht van een gezondheidsspecialist). Deze toestemming is geldig voor de registratieperiode van het programma. U hebt echter het recht om op elk ogenblik te beslissen om niet langer deel te nemen. Hiervoor neemt u contact met ons op zoals beschreven in dit privacybeleid. Zulke persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van uw deelname aan een dergelijk programma en toegang tot deze gegevens is uitsluitend voorbehouden aan personen die over deze gegevens dienen te beschikken zodat u aan het programma kunt deelnemen.

VIII. Contactinformatie

Indien u nog vragen of zorgen hebt met betrekking tot de bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens, verzoeken wij een gedetailleerde beschrijving van uw bezorgdheid te sturen naar info@alpro.com of het onderstaande adres.

Alpro Comm. VA Vlamingstraat 28 B-8560 Wevelgem Belgium Tel: +32 9 260 22 11